Handelsbetingelser

SIBAST FURNITURE

1. Anvendelse

1.1 Disse generelle vilkår og salgsbetingelser (”GTCS”) gælder for ethvert salg af varer fra Sibast Furniture uanset modstridende, modsatrettede eller supplerende vilkår og betingelser i en hvilken som helst købsordre eller
anden kommunikation med dig. Ingen modstridende, modsatrettede eller supplerende vilkår og betingelser vil blive anset for godtaget af Sibast Furniture, medmindre og førend Sibast Furniture udtrykkeligt bekræfter dette
på skrift.

1.2 Sibast Furniture forbeholder sig retten til når som helst at ændre de generelle vilkår og salgsbetingelser. Sibast Furniture vil varsle ændringer med 30 kalenderdages varsel via meddelelse på den officielle hjemmeside
for Sibast Furniture.

2. Tilbud, købsordrer og ordrebekræftelser

2.1 Alle tilbud afgivet af Sibast Furniture er åbne for accept inden for 15 kalenderdage fra udstedelsesdatoen, medmindre andet specifikt er angivet, og afhænger af tilgængeligheden af de pågældende varer.
2.2 Ingen købsordre er bindende for Sibast Furniture, medmindre og førend Sibast Furniture har bekræftet det på skrift.

3. Priser og betalingsbetingelser

3.1 Priserne for varer er dem, som er angivet i ordrebekræftelsen fra Sibast Furniture. Alle priser er eksklusive skatter, opkrævninger eller andre afgifter, herunder, men ikke begrænset til, salg, forbrug, punktafgift,
merværdiafgift eller lignende skatter og afgifter pålagt af en hvilken som helst myndighed.
3.2 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i vores ordrebekræftelse, skal betaling for varer ske i henhold til de betalingsbetingelser, der er aftalt med Sibast Furniture, uden modregning eller fradrag.

4. Leveringsbetingelser og forsinket levering

4.1 Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i ordrebekræftelsen fra Sibast Furniture, sker alle leverancer af varer i overensstemmelse med Incoterms FCA ‘Free Carrier’ til dit lager eller din butiksadresse. Vi leverer ikke til
tredjepart, medmindre det udtrykkeligt er aftalt og bekræftet på skrift af Sibast Furniture. Risikoen for tab af eller skade på varer overgår til dig i overensstemmelse med de aftalte leveringsbetingelser.
4.2 Forsinkelser. Hvis Sibast Furniture ikke er i stand til at imødekomme det aftalte leveringstidspunkt, eller der efter al sandsynlighed vil opstå forsinkelse, skal Sibast Furniture uden unødig forsinkelse skriftligt underrette
og informere om årsagen til forsinkelsen og, om muligt, angive et forventet leveringstidspunkt. Hvis en forsinkelse i leveringen skyldes nogen af de omstændigheder, der er anført i punkt 9 (”force majeure”), eller handlinger
eller undladelser fra din side, vil leveringstidspunktet blive udsat i en grad, som anses for rimelig under hensyntagen til omstændighederne. Denne bestemmelse vil finde anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen
finder sted før eller efter det fastsatte leveringstidspunkt. Du er ikke berettiget til at annullere kontrakten på grund af leveringsforsinkelser, der kan henføres til os, medmindre en sådan forsinkelse overstiger 3 måneder. Du
vil ikke kunne kræve erstatning på grund af forsinkelser forårsaget af Sibast Furniture.
4.3 Forsinkelser forårsaget af dig: Hvis du bliver klar over, at du ikke vil være i stand til at modtage varerne på den angivne dato – eller hvis en forsinkelse fra din side sandsynligvis vil indtræffe – skal du straks underrette os
skriftligt med angivelse af årsagen til forsinkelsen og, om muligt, angive et tidspunkt for modtagelse af varerne. Sibast Furniture har ret til skriftligt at opfordre dig til at modtage varerne inden for en tidsfrist på 15 dage. Hvis
du undlader dette inden for denne tidsfrist, af grunde, der ikke kan tilskrives os, er vi berettiget til – via skriftlig information – at annullere kontrakten, for den del af varerne der var klar til levering uden at blive modtaget på
grund af din forsinkelse. I sådanne tilfælde har Sibast Furniture ret til at kræve erstatning for ethvert tab, du har forårsaget ved ikke at fuldbyrde kontrakten.
4.4 Vi forbeholder os retten til delleveringer.

5. Modtagelse af varer

5.1 Du skal kontrollere de leverede varer efter modtagelsen. Du anses for at have modtaget varerne, medmindre vi modtager en skriftlig afvisning med angivelse af årsagen til afvisningen (fremsendelse af billedmateriale
som bevis) inden for 7 timer efter leveringen af varerne.

6. Garanti

6.1 Sibast Furniture garanterer, at de leverede varer fra leveringsdatoen og 24 måneder frem vil være i overensstemmelse med vores materialespecifikationer for sådanne varer og vil være fri for materialedefekter i
udførelse, materiale og design under normal brug. Garantien dækker ikke skader, der skyldes misbrug, uagtsom håndtering, manglende vedligehold og pleje, uheld eller misbrug fra andre end Sibast Furniture.
6.2 Med hensyn til varer, der ikke lever op til garantien, er vores ansvar begrænset til – på vores valg – enten (i) refundering af købsprisen fraregnet et rimeligt beløb for brugen, (ii) reparation af sådanne varer, eller (iii),
ombytning af sådanne varer, dog forudsat, at varerne returneres til os sammen med et acceptabelt købsbevis inden for 14 kalenderdage fra, du opdager uoverensstemmelsen eller burde have opdaget den. 6.3 Sibast
Furniture yder ingen anden garanti, formuleret eller underforstået, med hensyn til varer leveret herunder, og garantien udgør vores eneste forpligtelse med hensyn til enhver uoverensstemmelse ved de leverede varer.
Navnlig yder vi ingen garanti, hvad angår salgbarheden af leverede varer eller deres egnethed til et bestemt formål.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 Vi er kun ansvarlige for materielle skader forårsaget af produkterne, hvor det kan påvises, at en sådan skade skyldes fejl eller forsømmelser fra Sibast Furniture eller vores medarbejdere.
7.2 Ingen os vil være berettigede til, og ingen af os vil være ansvarlige for, indirekte, specielle, tilfældige, påfølgende skader eller pønalerstatninger af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, omkostninger ved
virksomhedsophør, tab af fortjeneste, omkostninger ved afskedigelser og/eller genindsættelser, omkostninger ved genanskaffelse, tab af data, skade på omdømme eller tab af kunder. Din opkrævning for ethvert krav må
ikke overstige købsprisen for de varer, der giver anledning til et sådant krav, uanset kravets art, og om det drejer sig om kontrakt, erstatning, garanti eller andet.
7.3 Vi kan ikke holdes ansvarlige for noget krav, der er baseret på vores overholdelse af dine design, specifikationer eller instruktioner, eller reparation, modifikation eller ændring af nogen varer fra andre parter end os,
eller brug i kombination med andre varer.

8. Force Majeure

8.1 Begge parter skal fritages fra enhver forsinkelse eller fejl i udførelsen, hvis den er forårsaget af en hændelse eller uventet begivenhed uden for rimelig kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krigshandlinger, brand,
opstand, strejker, lockout eller anden alvorlig arbejdskonflikt, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner eller andre naturkatastrofer. Den således undskyldte parts forpligtelser og rettigheder forlænges fra dag til
dag, svarende til perioden med den pågældende lovligt undskyldte forstyrrelse. Når disse hændelser er bragt til ophør, genoptages parternes respektive forpligtelser. I tilfælde af at forstyrrelsen i den undskyldte parts
forpligtelser fortsætter i en periode på mere end 30 kalenderdage, har begge parter ret til at opsige den/de gældende salgskontrakt/salgskontrakter, uden ansvar, med 30 kalenderdages forudgående skriftligt varsel til den
anden part.

9. Diverse

9.1 Intet frafald af en hvilken som helst bestemmelse i disse generelle vilkår og salgsbetingelser vil udgøre en fritagelse for nogen anden/nogle andre bestemmelse(r) eller af den samme bestemmelse på et andet tidspunkt.
Manglende håndhævelse af en hvilken som helst bestemmelse i disse generelle vilkår og salgsbetingelser af enten den ene eller anden part vil ikke udgøre en fritagelse for denne bestemmelse eller andre bestemmelser i
de generelle vilkår og salgsbetingelser.
9.2 Hvis en bestemmelse i disse generelle vilkår og salgsbetingelser af en retsinstans med domstolskompetence bedømmes som ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, vil denne bestemmelse kunne ændres af retsinstansen i
overensstemmelse med loven, underbygget af parternes hensigt og håndhæves som modificeret. Alle andre vilkår og betingelser i disse generelle viklår og salgsbetingelser vedbliver at have fuld gyldighed og virkning og skal
udlægges i overensstemmelse med den modificerede bestemmelse.
9.3 Disse generelle vilkår og salgsbetingelser, og alle salgskontrakter indgået mellem os, skal reguleres og udlægges i overensstemmelse med dansk lovgivning uden at føre til noget valg af lov eller konflikt i lovbestemmelser.
Enhver sag eller ethvert sagsanlæg eller søgsmål, som måtte anlægges af en af os mod den anden, skal udelukkende indbringes for kompetente domstole i Danmark, dog med forbehold for vores ret til at anlægge sag,
sagsanlæg eller søgsmål ved enhver anden domstol med jurisdiktion, hvis denne bestemmelse ikke havde været inkorporeret i disse generelle vilkår og salgsbetingelser.

Scroll to Top

Følg os